Slide 1
VÍZIE, INVESTÍCIE, ÚSPECH

ORQUESTA GROUP

Orquesta group investuje finančné prostriedky do obchodných príležitostí, ktoré spadajú do sféry jej podnikateľského záujmu v rámci Slovenska i v zahraničí, napríklad v Českej republike, Fínsku, Rumunsku, USA a v ďalších krajinách. Skupinu tvorí portfólio slovenských a zahraničných spoločností, ktoré pôsobia v energetickom sektore, v stavebníctve, v developmente nehnuteľností a v oblasti služieb projektového a finančného riadenia.

NÁŠ PRÍBEH

Investičnú skupinu Orquesta group založili v roku 2022 Stanislav Fuňa a Tomáš Lysina.

Približne desať rokov pred tým sa obaja stretli pri realizácii viacerých investičných projektoch, ktoré boli začiatkom ich vzájomnej spolupráce. Významným míľnikom je rok 2017, kedy si odskúšali novú formu spolupráce a založili investičný fond Tourbillon Invest SICAV, a.s. so sídlom v Prahe. Je prvým hmatateľným výsledkom ich spoločného pôsobenia.

Rozširujúce sa portfólio investičných projektov a firiem si v roku 2022 vyžiadalo vytvorenie novej investičnej štruktúry a vyústilo do projektu Investičnej skupiny Orquesta group, kde sa k Stanislavovi Fuňovi a Tomášovi Lysinovi, pôvodným zakladateľom, pridal aj ich obchodný partner Rastislav Roško.

SPOLOČNÝ ÚSPECH

Orquesta group stojí na základoch úspešnej spolupráce, dôvery a spoločenskej zodpovednosti. Zakladatelia skupiny Orquesta Stanislav Fuňa, Tomáš Lysina a partner Rastislav Roško odovzdávajú do každého realizovaného projektu svoje skúsenosti. Nastavený systém riadenia skupiny zabezpečuje dosahovanie vytýčených cieľov.   

Spoločnou víziou partnerov Orquesta group je prinášať nové a výnimočné projekty, ktoré budú mať pozitívny dopad na spoločnosť. Vyjadrené slovami Stanislava Fuňu: „Cieľom manažmentu, podnikania, investície je dosiahnutie dobrého ekonomického efektu. Zisk je dôsledok dobre fungujúcej tvorby hodnôt.“  Stanovený zámer sa darí napĺňať. Vďaka úspešnej realizácii projektov skupiny Orquesta rozvíjajú partneri aj viaceré spoločensky zodpovedné aktivity (CSR).

PROFILOVÉ OBLASTI ORQUESTA GROUP

5

Energetika:

 • výroba elektrickej energie a tepla,
 • výstavba a rekonštrukcie elektrických vedení,
 • obchodná činnosť na trhu s energiami.
5

Development real estate:

 • komplexná príprava projektu,
 • inžiniering a realizácia projektu,
 • obchodné činnosti.
5

Stavebníctvo:

 • organizovanie, riadenie a príprava stavebnej činnosti,
 • výstavba pozemných a inžinierskych stavieb,
 • zníženie vplyvu priemyslu na životné prostredie – ekologické stavby.
5

Poradenstvo:

 • daňové a ekonomické analýzy,
 • návrh a príprava obchodných a finančných plánov,
 • koordinácia procesov projektového a finančného riadenia.

PARTNERI SKUPINY ORQUESTA

Zakladatelia Orquesta group Stanislav Fuňa, Tomáš Lysina a partner Rastislav Roško vložili do investičnej skupiny najmä svoje skúsenosti. Ich spoločným cieľom vo svete biznisu je priniesť niečo nové a výnimočné, ktoré bude mať pozitívny dopad aj na spoločnosť. Zakladatelia sa takýmto podnikaním usilujú o trvale fungujúce hodnoty, ktoré môžu byť inšpiráciou pre ďalšie generácie.

Stanislav Fuňa

Ing. Stanislav Fuňa

Podnikateľ a investor. Prispel k záchrane a zachovaniu nehmotného kultúrneho dedičstva, keď odvrátil hroziaci zánik Slovenskej ľudovej majoliky, ľudovoumeleckého výrobného družstva, ktoré je tradičným výrobcom keramiky na Slovensku. Stál pri založení Nadácie Fides et Ratio, ktorej je dodnes hrdým donorom.

Tomáš Lysina

JUDr. Tomáš Lysina, PhD., LL.M.

Je partnerom advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. a investor v slovenských i zahraničných spoločnostiach. Obchodné právo pokladá za učebnicu pre každého, kto má ambíciu uspieť v podnikaní a investovaní. Je podporovateľom charít a zakladateľom Nadácie Fides et Ratio. Hrdo sa hlási ku konzervatívnym kresťanským hodnotám, ktoré pokladá za existenčný základ slušnej, dôstojnej a prosperujúcej spoločnosti.

Rastislav Roško

Ing. JUDr. Rastislav Roško, LL.M.

Patrí medzi investorov a je zakladajúci partner advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. Vo svojej profesii sa zameriava najmä na obchodné právo a právo obchodných spoločností, občianske právo, pozemkové právo, development rezidenčných a priemyselných objektov, finančné právo a právo cenných papierov. Je donorom vybraných charitatívnych projektov.

hNONLINE.SK

Investície na Ukrajine sme nasmerovali do energetického sektora. Materiálne straty sa dajú obnoviť, straty na životoch nie

pozrieť viac

TREND.SK

 

Alexandra Rexová: Nezáleží na vašom hendikepe, ale na tom, aké veľké máte srdce .

pozrieť viac

forbes

 

Chceme vytvoriť investovanie s úspešnou budúcnosťou pre ďalšie generácie

pozrieť viac

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Partnerov Orquesta group spája aj myšlienka, že práca, podnikanie a investície by mali vyústiť do tvorby hodnôt a umožniť podporu spoločensky prospešných aktivít. Preto sú všetci traja podporovateľmi viacerých nadácií, občianskych združení a donormi charitatívnych projektov.

Stanislav Fuňa a Tomáš Lysina stáli pri založení Nadácie Fides et Ratio, ktorá svojim poslaním reprezentuje význam tradičných kresťanských hodnôt a naďalej sú jej donormi.

Rastislav Roško  podporuje charitatívne projekty, ktoré sa realizujú aj mimo Európy.

Stanislav Fuňa s Tomášom Lysinom a ich manželkami, Miriam Fuňovou a Martinou Lysinovou odvrátili hroziaci zánik ľudovoumeleckého výrobného družstva Slovenská ľudová majolika, ktoré je tradičným výrobcom keramiky. Výrazne tým prispeli k záchrane nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.   

 

PORTFÓLIO ORQUESTA GROUP

Orquesta group je skupina slovenských a zahraničných spoločností, v ktorých majú majetkový podiel Stanislav Fuňa, Tomáš Lysina a Rastislav Roško. Firmy z portfólia skupiny sú rozdelené do troch segmentov:

Prvý segment portfólia Orquesta group

Spoločnosti vo vlastníctve fondu Orquesta investment SICAV, a.s.

Druhý segment portfólia Orquesta group

Spoločnosti vo vlastníctve Stanislava Fuňu a Tomáša Lysinu

Tretí segment portfólia Orquesta group

Spolupracujúce spoločnosti a ďalšie investície